Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNM

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

má 4 základní oddělení:

  •  Oddělení rehabilitace
  •  Spinální jednotka
  •  Oddělení tělovýchovného lékařství
  •  Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů
Oddělení rehabilitace

se zabývá léčebnou rehabilitací dospělých i dětí v celé její šíři. Léčebná rehabilitace je zde poskytována jak ambulantním pacientům, tak i pacientům hospitalizovaným na Oddělení lůžkové rehabilitace nebo na ostatních odděleních či klinikách FN v Motole. Rehabilitováni jsou pacienti s vertebrogenními poruchami, neurologickými chorobami, dále pacienti po ortopedických operacích, úrazech pohybové soustavy, operacích páteře a pacienti s interními chorobami.Klinika rehabilitace a TVL, ambulantní provoz

Probíhají zde některé speciální programy: jedná se např. o specializovanou rehabilitaci u některých onemocnění jako cystická fibróza, dětská mozková obrna, hereditární motoricko-senzitivní neuropatie. Klinika úzce spolupracuje s Neurologickou klinikou a s Klinikou ORL v péči o pacienty se závrativými stavy (Centrum pro závrativé stavy).

Ambulantní rehabilitační péče

pro dospělé pacienty nabízí klinika kromě individuální fyzioterapie a ergoterapie také skupinovou kinezioterapii rozdělenou dle diagnózy (vertebropati, kardiaci, parkinsonici, pacienti se závrativými stavy, cvičení pro těhotné), dále elektroléčbu, vodoléčbu včetně skupinové kinezioterapie v bazénu, klasické masáže, terapii rázovou vlnou, lymfodrenáže (manuální i přístrojové) a  posilovnu. V prostorách ambulance jsou laboratoře pro vyšetření  spiroergometrie, posturálních funkcí (přístroje BalanceMaster a Footplate, doplněné polyEMG).

Oddělení lůžkové rehabilitace

pro dospělé pacienty má 30 lůžek (6 lůžek je vyčleněno pro Centrum pro léčbuKlinika rehabilitace a TVL, lůžková část bolesti). Hospitalizováni jsou zde pacienti  především s neurologickým a ortopedickým poškozením či postižením včetně poúrazových a pooperačních stavů. V multidisciplinárním týmu pečujícím o pacienty na lůžkové rehabilitaci jsou  lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeut, sanitáři  a také konziliárně sociální pracovnice a psycholog.

Dětská rehabilitace

(stejně jako celá Dětská fakultní nemocnice) je spektrem poskytované péče unikátem nejen v  ČR, ale i v Evropě.V ambulantním provozu pečuje např. o dětské pacienty s CKP, DMO, s vadným držením těla, se skoliózou, o pacienty po úrazech a operacích pohybové soustavy. Dále pak pečuje o pacienty hospitalizované na téměř všech odděleních a klinikách Dětské fakultní nemocnice. Závažné formy dětské mozkové obrny (a nejen toto onemocnění) jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné z celé ČR), klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců. V roce 2012 -2013 se plánuje otevření Oddělení lůžkové rehabilitace pro dětské pacienty.

Spinální jednotka

byla založena v roce 2004. Cílem pracoviště je zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o spinální pacienty. Spinální jednotka má 16 lůžek, jsou zde hospitalizováni pacienti se  stabilizovanými vitálními funkcemi v subakutním stadiu míšní léze na podkladě traumatického, cévního, zánětlivého či nádorového onemocnění. Přijímáni jsou i pacienti v chronickém stadiu po míšní lézi s akutně vzniklými komplikacemi, k plánovaným vyšetřením či operačním výkonům. Součástí Spinální jednotky je odborná ambulance zajišťující dispenzární péči.Otevření Spinální jednotky, zleva R. Šebrle, J.Jágr, P.Kolář, J.Železný

Cílem léčebné rehabilitace je minimalizace neurologického a funkčního deficitu, maximální obnova postižených funkcí, co nejlepší využití zbylého svalového potenciálu a vytvoření náhradních mechanismů k dosažení co nejvyšší úrovně soběstačnosti a kvality života.  K přístrojovému vybavení spinální jednotky kromě standardních přístrojů fyzikální terapie patří i LOKOMAT – přístroj pro asistovanou chůzi v závěsu na pohyblivém chodníku, Record -závěsný systém pevných a pružných tahů , MOTOmed, či RT 300 – funkční elektrická stimulace.

V multidisciplinárním týmu pečujícím o spinální pacienty jsou  lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeut, sanitáři, sociální pracovnice, psycholog, pracovníci spirituální péče.

Oddělení tělovýchovného lékařství

je ambulantním pracovištěm, které se věnuje především funkční zátěžové diagnostice u téměř všech věkových skupin, od předškolních dětí až po seniory.V rámci diagnostiky se zabývá hodnocením  reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu. Určuje adekvátní a optimální zátěž jako  součást modifikace životního stylu v primární a sekundární prevenci civilizačních chorob a dalších chronických neinfekčních onemocnění.

Na zátěžovou diagnostiku navazují programy cílené pohybové stimulace (ve formě jízdy na rotopedu, veslařském trenažéru, na Orbitreku), v rámci komplexní terapie oddělení nabízí i poradenství v oblasti výživy.

Oddělení zajišťuje preventivní sportovní prohlídky pro jednotlivce i celé sportovní oddíly, vyšetření ke zjištění zdatnosti a optimalizaci tréninku, některá specializovaná sportovní vyšetření.

Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů

se zabývá léčením chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Má ambulantní i lůžkovou část (jako součást lůžkové rehabilitace). Ve své lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením (anesteziologové, psychiatr, psycholog, neurolog, fyzioterapeut). V léčení chronických bolestí pracoviště používá neinvazivních i invazivních postupů: psychoterapie, psychologické techniky, fyzikální terapie, některé postupy alternativní medicíny, anesteziologické techniky.  Pracoviště se účastní ve spolupráci s výborem SSLB na zavádění nových terapeutických a vyšetřovacích postupů, na propagaci nového oboru Léčba bolesti a paliativní medicína. Aktuálně probíhá zavádění nové špičkové analgetické techniky - míšní neurostimulace (neuromodulace), ve spolupráci s pracovištěm pro léčbu bolesti Nemocnice Na Homolce. Lékaři oddělení založili telefonní informační linku (Linka proti bolesti), která poskytuje informace pro pacienty s chronickou bolestí.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol spolupracuje téměř se všemi odděleními a  klinikami FN Motol a to jak v oblasti diagnostiky, tak i léčby, s některými klinikami i v oblasti výzkumu. Na klinice jsou pořádány pravidelné semináře s odbornou tématikou pro zdravotnický personál kliniky i hosty z celé FNM.

Pedagogická činnost – Na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství probíhá výuka pro studenty fyzioterapie, 3 ročníky bakalářského a 2 ročníky navazujícího magisterského studia.

Rovněž zajišťujeme blokovou výuku fyzioterapie pro studenty medicíny a zahraniční mediky. Pro studenty fyzioterapie i studenty medicíny se na klinice přednáší i tělovýchovné lékařství. Na klinice rehabilitace a TVL probíhají pregraduální i postgraduální stáže českých i zahraničních uchazečů. Na odborné stáže přicházejí studenti fyzioterapie z jiných fakult, studenti ergoterapie, studenti oboru všeobecná sestra.

Vědecká činnost se úzce prolíná s činností léčebně preventivní a představuje dynamicky se rozvíjející formu propojení výzkumu s praxí.

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook