Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

Pavel Kolář se narodil v roce 1963 v Praze, je ženatý, má dva syny a dceru. Žije s rodinou nedaleko Prahy.

Vzdělání:

1969-1977 Základní devítiletá škola, Praha
1977-1978 Gymnázium Nad Štolou 1510/1, Praha 7
1978-1981 Gymnázium Na Korábě, Praha 8
1983-1987 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Tělesná výchova - rehabilitace. Diplomová práce „Metodologická východiska chápání dynamiky funkcí svalových efektorů“.
1987 UK FTVS v Praze, PaedDr.
1998 UK FTVS, docent, habilitační práce "Senzomotorická diagnostika u bolestí zad a kořenových syndromů L5 a S1",přednáška "Vývojová kineziologie ve funkční diagnostice hybných poruch“
2009 2. LF UK, Ph.D., disertační práce: „Analýza zobrazení pohybu bránice magnetickou rezonancí v kombinaci se spirometrickým vyšetřením“
   

Průběh zaměstnání:

1987 - asistent, Klinika rehabilitace FDL UK

1989 - odborný asistent, Klinika rehabilitace FDL UK

1997 - docent, Klinika rehabilitace 2. LF UK

1999 - dosud - přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK

(Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK zahrnuje: Ambulantní a lůžkovou část pro děti a dospělé, Spinální jednotku, Centrum pro léčbu a výzkum bolesti a Oddělení tělovýchovného lékařství.  Klinika má 178 zaměstnanců)

Vědecko-výzkumná činnost:

Publikační činnost

 • Více než 140 odborných článků (3x monografie, 22 kapitol v monografiích, z toho 4 zahraniční, 10 odborných Rehabilitace v klinické praxi článků v zahraničních odborných časopisech s impact faktorem, 5 odborných článků v českých a slovenských odborných časopisech s impact faktorem, 3 odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech, 35 odborných článků v českých a slovenských recenzovaných časopisech, 23 odborných článků v nerecenzovaných časopisech.
 • Podíl na řešení 9 grantových úkolů, vědeckých záměrů či projektů.
 • 60 publikací má citační ohlasy.

Účast na konferencích, přednášky

 • Účast na více než 56 mezinárodních odborných konferencích, sympoziích a seminářích.
 • 32 zvaných přednášek v zahraničí.
 • Účast na 52 národních odborných konferencích, sympoziích a seminářích.
 • 4x    ve vědeckém výboru konference
 • 12x  předseda sekce
 • 4x    odborný garant konference
 • Aktivní účast na kurzech DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) pořádaných zahraničními univerzitami a klinikami v ČR a v zahraničí - USA, Kanadě, Malajsii, Japonsku, Singapuru, Švédsku, Francii, Dánsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Německu, UK, Austrálii, Izraeli, Novém Zélandu atd.

Členství ve vědeckých společnostech

 • Společnost pro myoskeletální medicínu
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Unie fyzioterapeutů ĆR
 • Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu – předsednictvo
 • Česká kineziologická společnost - předsednictvo

Dále:

 • Člen Poradního sboru ředitele FN Motol 2000 - nyní
 • Člen Akademického senátu 2. LF UK 1999 - 2008
 • Člen Rady MŠMT pro sport - nejvyšší poradní orgán ministra 2006 - 2010
 • Člen Specializační oborové rady pro medicínské obory za 2.LF UK , obor Rehabilitace a fyzikální medicína  2011
 • Člen realizačních týmů české reprezentace: hokej, fotbal, atletika, tenis

Recenzní činnost

 • Posudky ke kvalifikačním postupům, systémovým změnám pro MŠMT ČR, posudky grantových projektů pro GA ČR, GA UK, posudky statí do recenzovaných časopisů.
 • Recenzní posudky za účelem kvalifikačního postupu (habilitační, rigorózní řízení).
 • Členství v redakčních radách vědeckých časopisů: Česká revmatologie od 2010, ISSN 1210-7905 recenzovaný časopis
 • Recenzní posudky diplomových prací (v průměru 4 ročně)

Vědecká ocenění

 • Již v době studia orientace na kineziologii. V průběhu studia dvakrát vítězem celostátní studentské vědecké a odborné soutěže s kineziologickými tématy.
 • 2003 – udělena bronzová medaile 2. LF UK u příležitosti 50. výročí založení fakulty
 • 2003 – udělena osobní medaile prezidenta republiky Václava Havla za zásluhy o stát za pedagogickou a vědeckou činnost
 • 2007 - udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy z rukou prezidenta republiky                      
 • 2009 - vyhlášen Učitelem roku UK 2. LF

Vědecké kontakty se zahraničím

 • V roce 2008 jmenován „Adjunct Senior Lecturer“, The Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Western Australia. 
 • Spolupráce s univerzitami v USA, Kanadě, Australii, Dánsku, Anglii, Polsku.
 • Aktivní účast na odborných mezinárodních kurzech v USA, Kanadě, Malajsii, Japonsku, Singapuru, Švédsku, Francii, Dánsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku, Německu, UK, Austrálii, Izraeli, Novém Zélandu atd.

Funkce na UK:

 • Proděkan UK 2. LF - 2008 - nyní
 • Garant bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
 • Garant navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
 • Člen akademického senátu UK 2. LF 1999 - 2008
 • Předseda komise pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie
 • Předseda komise pro Státní závěrečnou zkoušku v navazujícím magisterském studijním programu Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie

Publikační činnost

Fyziologický a patofyziologický vývoj dítěte a jeho hodnocení, sborník abstrakt.
Vydáno:
2007, 1. jánskolázeňské symposium DMO,PROPOLYS s.r.o., s. 17. ISBN 978-80-902139-0-6

ČAKRT, O., TRUC, M., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

Vestibulární rehabilitace- principy rehabilitace pacientů s poruchou vestibulárního systému.
Vydáno:
Neurologie pro praxi 6/2007, vol. 8, s. 354-356. ISSN 1213-1814

NEUWIRTH, J., KOLÁŘ, P., ŠANDA, J., SUCHÁNEK, O., POLOVIČÁK, I., ADLA, A.

Analysis of voluntary move of diaphragm without breathing and dutiny quiet breathing by MRI synchronised with spirometry.
Vydáno:
2007, 15th Annual ESTI Meeting, Athéna, Greece,June 8-10.

MALÁTOVÁ, R., PUČELÍK, J., ROKYTOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

The objectification of therapeutical methods used for improvement of the deep stabilizing spinal systém.
Vydáno:
2007, Neuro Endocrinol Lett., Jun 12, vol. 28, no. 3, p. 315-320. ISSN 0172-780X

KUČERA, M., ŠTĚPÁN, J., KOLÁŘ, P.

Možnosti ošetření kožních lézí po sportovních poraněních.
Vydáno:
2007, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 16, no. 1, s. 26-32. ISSN 1210-5481
Paměť a rehabilitace, motorická paměť.
Vydáno:
2007, In: J. Hort, R. Rusina a kol. Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, s. 378-389. ISBN 978-80- 7345-004-5
Spondylolistéza – funkční diagnostika a konzervativní terapie.
Vydáno:
2007, In P., Suchomel, M. Krbeca kol. Spondylolistéza. Praha: Galén, s. 39-59. ISBN 978-80-7262-477-5

KUČERA, M., RADVANSKÝ, J., KOLÁŘ, P.

Tělesná zdatnost, pohybová aktivita a dovednosti obézních dětí.
Vydáno:
2007, In J. Pařízková, L. Lisá a kol. Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. Praha: Galén, s. 151-174. ISBN 978-80-7262-466-9

ŘASOVÁ, K., VÉLE, F., PIHA, J., KOLÁŘ, P., KUKLOVÁ, K., BRUNCLÍKOVÁ, K.

Fyzioterapie u neurologicky nemocných : (se zaměřením na roztroušenou sklerózu mozkomíšní).
Vydáno:
2007, Praha: CEROS, s. 135. ISBN 978-80-239-9300-4
Spondylolistéza.
Vydáno:
2007, Vox pediatriae, vol. 7, no. 1, s. 39-43.