Školitelé

 • v roce 2010 ukončila magisterské studium fyzioterapie  na 2.LF UK v Praze,
 • v roce 2010 začala pracovat na Klinice rehabilitace a TVL 2.LF UK jako fyzioterapeut na ambulantním a lůžkovém oddělení,
 • absolvovala kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (2011) a kurz Medical Taping Concept (2011),
 • účastní se kurzů Dynamické neuromuskulární stabilizace jako asistent.
 • Vystudovala magisterské studium fyzioterapie v roce 2007 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
 • Od roku 2009 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchového lékařství 2.LF UK a FN Motol, má zkušenosti z práce v ambulantní i lůžkové části rehabilitace i Spinální jednotky, pečuje jak o dospělé, tak dětské pacienty.
 • Působí jako odborný výukový asistent na 2. LF UK,podílí se na výuce fyzioteraputů a mediků v českém i anglickém jazyce.  
 • Od roku 2010 se věnuje školení DNS, a to jak v ČR, tak v evropských státech, Asii a v Severní i Jižní Americe. 
 • Ve svém postgraduálním vzdělávání absolvovala řadu odborných kurzů jako:  Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (2007), S-E-T koncept  (2009), Senzomotorická stimulace (2010), Medical Taping Concept (2010), Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (2011), Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty (2014).
 • absolvovala bakalářský program fyzioterapie při 2. LF UK a magisterské studium na FTVS UK v Praze,
 • od roku 2005 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, kde se vedle práce na ambulantní, lůžkové rehabilitaci a Spinální jednotce účastní výuky studentů fyzioterapie
 • na školení Dynamické neuromuskulární stabilizace participuje od roku 2006,
 • absolvovala kurzy: Vojtova metody pro dospělé,  Manuální medicína,  Manuální terapie dle Ludmily Mojžíšové, Medical Taping Concept, základy metody Roswithy Brunkow.
 • v roce 2008 vystudovala magisterské studium, obor fyzioterapie, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
 • od roku 2008 pracuje jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol na dospělé ambulantní a lůžkové části,
 • podílí se na vedení odborných praxí studentů fyzioterapie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
 • absolvované kurzy: Základní principy metody R. Brunkow (2007), Mobilizace a měkké techniky, Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (2009), Fyzioterapie inkontinentních pacientů „Ostravský koncept“ (2010), Medical Taping koncept (2010),
 • od roku 2012 se podílí na výuce kurzů DNS v ČR.
 • absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze v roce 1999 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze v roce 2001,
 • od roku 2001 pracuje na klinice rehabilitace ve FN Motol na ambulantním a lůžkovém oddělení jako fyzioterapeut,
 • od roku 2002 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
 • pracuje s dospělými i dětskými pacienty,
 • absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů, například kurz Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty (2004),
 • od roku 2002 se věnuje školení DNS v České republice i v zahraničí,
 • je školitelem Manuální medicíny.
 • v 1994 – 1998 absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na FTVS UK a v roce 2000 ukončila magisterské studium se specializací interní civilizační choroby na FTVS UK,
 • od roku 2009 začala doktorské studium na 2. Lékařské fakultě UK obor Fyziologie a patofyziologie člověka,
 • od září 2000 pracuje jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol,
 • podílí se jako externí přednášející 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rámci výuky bakalářského i následného magisterského studia oboru fyzioterapie, dále blokové výuky rehabilitace pro české i zahraniční studenty medicíny,
 • absolvovala řadu kurzů např. kurz terapie skolióz podle Schrottové (2000), kurz vývojové kineziologie v manuální medicíně (2000), kurz posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, (2001), kurz manuální medicíny (2003), základy metody Roswithy Brunkow (2004), Manuální terapie dle Ludmily Mojžíšové (2004), Vojtova reflexní terapie  pro dospělé  (2007), FCE zkouška (2007), Medical Taping Koncept (2010).
 • v roce 2001 absolvovala magisterské studium oboru funkční poruchy hybného systému na FTVS UK v Praze,
 • od roku 2002 je zaměstnána na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole,
 • v roce 2006 se stala odborným asistentem a podílí se na výuce studentů fyzioterapie a studentů všeobecného lékařství na 2. LF UK,
 • Kurzy: Feldenkraisova metoda 2007, Neurologické vyšetření pro fyzioterapeuty 2006, Vojtova metoda v dětském věku 2005, Bobath koncept - vyšetření a terapie u dospělých pacientů s hemiplegií  2003, instruktorský kurz myoskeletální  medicíny dle zásad pražské školy 2003
 • jako instruktor DNS vyučovala od roku 2004 v České republice, na Slovensku, ve Francii, Dánsku, Slovinsku, USA a Japonsku
 • je školitelem Manuální medicíny.
 • magisterské studium ukončila na FTVS UK v roce 2001,
 • od téhož roku pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol,
 • v roce 2010 Absolvovala kurz Vojtovy metody pro děti,
 • od roku 2008 pracuje na pozici vedoucího fyzioterapeuta,
 • s DNS pracuje od roku 2007, od roku 2011  školí a organizuje kurzy DNS v ČR (kontaktní email).
 • Veronika získala v roce 2007 magisterský titul v oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze.
 • Pracovala v soukromém Rehabilitačním centru Monada v Praze v letech 2006 až 2014. Pracovala na lůžkovém i ambulantním oddělení, se zaměřením na léčbu pacientů s různými neurologickými, muskuloskeletálními a ortopedickými diagnózami a dětskou populací.
 • Jakub je certifikovaný instruktor Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, v kurzech DNS vyučuje od roku 2019, a to v České republice i v zahraničí.
 • V současné době je studentem doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace na 2.LF UK. Téma jeho doktorského projektu je objektivizace posturálních funkcí břišních svalů a nitrobřišního tlaku.
 • Absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze ukončené v roce 2002 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze ukončené v roce 2005.
 • V roce 2002 začala pracovat na Klinice rehabilitace ve FN Motol s pacienty po operaci páteře.
 • Po ukončení magisterského studia v roce 2005 pokračovala na ambulantním a lůžkovém oddělení a několik let na Spinální jednotce.
 • Podílí se na vedení odborných praxí a výuce studentů fyzioterapie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů, například Kurz vývojové kineziologie v manuální medicíně (2005), Vojtova reflexní terapie v dospělém věku (2008), Manuální terapie – diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (2005), léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové (2004), terapie dle McKenzie (2004).
 • Věnuje se školení kurzů DNS v České republice a zahraničí.
 • Pracuje s dospělými pacienty.
 • Mgr. Sylva Pintarová ukončila v roce 2014 magisterské studium fyzioterapie na 2. LF UK a v tomtéž roce začala jako fyzioterapeut pracovat na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
 • v roce 1998 dokončila studium na  FTVS na Univerzitě Karlově Fakultu rehabilitace a fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“,
 • v roce 2009 ukončila doktorské studium při FTVS UK a byla promována.
 • od roku 2000 pracuje ve FNM na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta FNM,
 • od roku 2008 začala pracovat jako akademický pracovník 2. LF UK při Klinice rehabilitace a TVL, kde vyučuje fyzioterapeuty, mediky a zahraniční mediky,
 • po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace se účastní vzdělávacích akcí, Školí koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle docenta Koláře v České republice i v zahraničí (Anglie, Austrálie, Švédsko, Dánsko, Francie, USA, Japonsko)
 • v roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, je školitelem Myoskeletální medicíny
 • pracuje s dospělými i dětskými pacienty.
 •  studium fyzioterapie ukončil na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc v roce 2001,
 • od roku 2001 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol (na lůžkovém i ambulantním oddělení pro dospělé a na spinální jednotce),

 • v roce 2006 absolvoval Kurz Vojtovy reflexní terapie, v roce 2003 Bobath koncept pro dospělé a Kurz TMT,
 • od začátku praxe ve FN Motol měl možnost účastnit se kurzů doc. Koláře,
 • od roku 2003 také jako asistent kurzů DNS
 • člen realizačního týmu A - mužstva fotbalové reprezentace (od roku 2008) a reprezentačního družstva v běhu na lyžích (od roku 2007)
 • od podzimu roku 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.
 • absolvovala bakalářské (3. LF UK) a magisterské studium fyzioterapie (2001, FTVS UK),
 • od roku 2001 pracuje jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace pro dospělé ve FN Motol, na ambulanci, lůžkové rehabilitaci, Centru pro léčbu bolesti a Spinální jednotce,
 • podílí se především na praktické výuce studentů bakalářského i magisterského studia fyzioterapie,
 • v roce 2003 absolvovala kurz Vojtovy reflexní terapie zaměřený na dětské a dospělé pacienty,
 • v kurzech DNS vyučuje od roku 2004,
 • od roku 2007 je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku
 • je školitelem Manuální medicíny.
 • absolvovala v roce 2003 magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru fyzioterapie,
 • od téhož roku do současnosti je zaměstnána na klinice rehabilitace FN Motol,
 • podílí se na vedení odborných praxí a výuce studentů fyzioterapie a mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
 • absolvované kurzy: kurz Vojtovy metody se zaměřením na dospělé pacienty 2006, kurz Měkkých technik 2008,
 • od roku 2004 je jedním z instruktorů DNS a podílí se na vedení kurzů jak v ČR, tak v Evropě a USA.
 • v roce 1998 vystudoval magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK, specializace na funkční poruchy pohybového systému,
 • absolvované kurzy: Vojtova metoda pro terapii dospělých a dětí (2001- 2003), Kurz myoskeletální medicíny podle Prof. K.Lewita (1997-2001),
 • 1997 – 1998 pracoval jako fyzioterapeut na soukromé rehabilitační klinice Monada,
 • od 2000 pracuje na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a podílí se na výuce studentů fyzioterapie 2. LF,
 • od roku 2003 členem realizačního týmu národního reprezentačního družstva v běhu na lyžích (účast na OH v Torino 2006; MS Val Di Fiemme, Oberstdorf, Sapporo),
 • od roku 2010 členem realizačního týmu národní reprezentace v ledním hokeji (účast na MS Mannheim-Cologne, Bratislava 2011),
 • od roku 2001 se specializuje ve spolupráci s neurologickou klinikou na rehabilitaci pacientů s poruchami rovnováhy a vertiga,
 • podílí se na výuce kurzů DNS v ČR i v zahraničí,
 • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.
 • absolvovala Lékařskou fakultu jako bakalář a následně Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala v roce 2001 jako magistr,
 • v letech 2002 - 2003 pracovala jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,
 • od roku 2003 do současnosti působí na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol střídavě na dospělé ambulantní a lůžkové části,
 • jako externista se podílí na výuce studentů bakalářského a magisterského oboru fyzioterapie 2. LF UK,
 • v posledních letech absolvovala tyto kurzy:  2006 kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, 2009 léčba funkční ženské sterility podle L.Mojžíšové, 2010 Medical Taping Concept,
 • DNS školí v ČR, SR i v zahraničí (Dánsko, Švédsko, USA).

v roce 2008 ukončila bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UNVR Palackého v Olomouci, 

v první polovině roku 2009 absolvovala stáž v rámci programu ERAMUS na Fakultě sociální a zdravotní péče v Lahti

v roce 2011 zakončila magisterské studium fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UNVR Palackého v Olomouci, 

od roku 2011 nastoupila jako fyzioterapet na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol na lůžkovou a ambulantní část,

2002 - Základní licence lektora aerobiku

2003 - Profesionální licence lektora aerobiku

2005 - Stretch diplom + Overbal diplom

2008 - Chi-toning diplom

2010 - Bosu Corec diplom

2012 - Medical taping koncept

2013 - Forma, funkce, facilitace podle Kláry Lewitové 

2014 - Globální reciproční inhibice podle Petra Bitnara

2014 - Kurz Vojtovy reflexní lokomoce

 • v roce 1998 vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala,
 • v roce 2001 na téže Univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.,
 • od roku 2002 pracuje jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace FN v Motole na dospělé ambulantní a lůžkové části, vedle dospělých pacientů pracuje s kojenci a dětmi,
 • od roku 2005 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
 • absolvované kurzy posledních let: 2006 Vojtova metoda v dětském věku, 2005 Bobath koncept, Mobilizace a měkké techniky, Sportovní taping, Kineziotaping.
 • DNS kurzů se účastní od roku 2002,
 • od roku 2004 je členkou týmu fyzioterapeutů konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, vyučuje kurzy a semináře DNS v ČR i v zahraničí (Slovensko, Dánsko, Anglie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie),
 • v rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje povrchové elektromyografii
 • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.